Algemene Voorwaarden

A r t i k el 1: Contractduur en opzegging

De contractduur van alle lidmaatschappen afgesloten in MOJO, de commerciële benaming van Fit Inc. BV., bedraagt 1 maand. Het lidmaatschap wordt nadien automatisch verlengd met iedere maal één kalendermaand. Je kan tot 7 dagen voor het einde van de lopende overeenkomst je lidmaatschap opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden via opzegformulier te verkrijgen via mail (hello@mojo.fit). Bij Personal Training heeft het lid recht om bij eventuele beëindiging van het contract, de overgebleven sessies alsnog af te nemen binnen een termijn van 6 maanden.

A r t i k el 2: Kosten
Het lidmaatschapsgeld welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Fit Inc. BV. worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren. Dit gebeurt echter altijd na een schriftelijke aankondiging waarbij een startdatum van de nieuwe tarieven tijdig wordt gecommuniceerd.

A r t i k el 3: Betalingsverplichting
Betalingen geschieden bij voorkeur per SEPA-domiciliëring op het rekeningnummer BE51 7350 3223 0862 op naam van Fit Inc. BV. Bij betaling via SEPA-domiciliëring, dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank- en adresgegevens. Het lid ontvangt bij aanvang van het lidmaatschap een document waarbij ze deze gegevens correct dienen in te vullen. Betalen per overschrijving is beschikbaar op aanvraag. Bij betalingen via overschrijving is het verplicht om het factuurnummer te vermelden. In geval van regelmatige laattijdige betalingen behoudt Fit Inc. BV het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van MOJO wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar.

A r t i k el 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden
Leden zijn verplicht om zich in te schrijven voor een les via het Virtuagym roostersysteem, ten laatste 24 uur voor aanvang van de training. Bij afwezigheid is het verplicht om jezelf uit te schrijven, tenminste 24u voor aanvang van de geboekte sessie, anders heeft Fit Inc. BV het recht om de geannuleerde sessie aan te rekenen. De lestijden worden vastgesteld door Fit Inc. BV en kunnen aangepast worden naargelang de beschikbaar en vraag. Bij Personal Group Training, wordt er altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Fit Inc. BV behoudt zich het recht tijdens officiële feestdagen en officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave bij de lidmaatschappen Training Essentials en Coaching Essentials.

A r t i k el 5: Huishoudelijk reglement
Het lid houdt zich aan de door of wegens de directie van Fit Inc. BV gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien het lid de instructies en/of reglementen overtreedt, is dit een reden om het lid de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k el 6: Aansprakelijkheid
Het lid verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen op eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Het lid is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid Fit Inc. vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Het lid is bij het betalen van de opstartkost van een lidmaatschap wel verzekerd voor een geheel kalenderjaar via de Fitnessorganisatie. Fit Inc. BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen.

A r t i k el 7: Pauzeren lidmaatschap Personal Training
Indien gewenst kan het lidmaatschap worden gepauzeerd in geval van blessure of voldoende ( = equivalent van 1 maand credits van je huidige lidmaatschap) opgespaarde credits. De pauzering moet minstens 7 kalenderdagen voor de start van de volgende maand moeten worden doorgegeven. Fit Inc. BV behoudt zich het recht voor om een doktersattest op te vragen alvorens er wordt over gegaan tot een pauzering van het lidmaatschap. Het lid heeft recht om de opgespaarde sessies te gebruiken tijdens pauzering van het lidmaatschap.


A r t i k el 8: Pauzeren lidmaatschap Training/Coaching Essentials

Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden gepauzeerd in geval van blessure of langdurige afwezigheid (langer dan 1 maand). De pauzering moet minstens 7 kalenderdagen voor de start van de volgende maand moeten worden doorgegeven. Fit Inc. BV behoudt het recht om een doktersattest op te vragen alvorens er wordt over gegaan tot een pauzering van het lidmaatschap.